ab28b2ae5f86ac1ca619a4fd2e243471.jpg
9bafec92f36f2118ff7b010201fc0350.jpg
Winkelwagen
Zoeken
Webshop
d58f48ebccb3c18a57d1611b4f8089be.jpg
72821434dba0ffd8feff7ac589db8898.jpg

Download algemene voorwaarden

Algemene verkoop, levering- en betalingsvoorwaarden Grafisch Centrum Harlingen


Grafisch Centrum Harlingen
Midlumerlaan 17, 8861 JE Harlingen
Tel. 0517-430925
Bankrelatie: Rabobank
IBAN: NL09RABO0341719447
KvK: 64255808
BTW-nr.: NL108900071B01

1. Toepassing

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webshop van Grafisch Centrum Harlingen.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

1.3 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Grafisch Centrum Harlingen in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.4 Grafisch Centrum Harlingen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen. Indien wijziging en/of aanvulling heeft plaatsgevonden dan verplicht Grafisch Centrum Harlingen zich koper terstond op de hoogte te stellen van deze wijziging en/of aanvulling. Dit zal geschieden middels de frequent verschijnende nieuwsbrief. Tevens zal dit nadrukkelijk worden weergegeven op de website van Grafisch Centrum Harlingen. Op alle vóór tijdstip van wijziging afgesloten overeenkomsten en transacties geldt een eerbiedigende werking, uitsluitend voor zover dit ten voordele komt van koper/consument/opdrachtgever.

2. Aanbiedingen

2.1 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Indien niet voorradig of beschikbaar behoudt Grafisch Centrum Harlingen zich het recht de overeenkomst te ontbinden.

2.2 A. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
B. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Grafisch Centrum Harlingen onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

2.3 Koper en Grafisch Centrum Harlingen komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen;.. mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Grafisch Centrum Harlingen tracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk te laten overeenkomen met de werkelijkheid. Kennelijk typefouten worden voorbehouden.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.

3.2 Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de afnemer zich niet in het land van verzending bevindt, is de afnemer verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding of voor de duur waarin de aanbieding wordt aangeboden.

3.4 Alle opgaven door Grafisch Centrum Harlingen van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Totalkidswear tracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk te laten overeenkomen met de werkelijkheid. Kennelijk typefouten worden voorbehouden.

3.5 Bij bestellingen/koopovereenkomst neemt Grafisch Centrum Harlingen de verzendkosten voor haar rekening voor alle bestellingen boven de € 100,00. Voor bestellingen/koopovereenkomst lager dan € 100,00 berekent Grafisch Centrum Harlingen een bijdrage in de verzendkosten van € 6,95. Alvorens de bestelling/koopovereenkomst tot stand komt worden de kosten van verzending zichtbaar in de totaalprijsopgave.

3.6 In het geval koper gebruik maakt van een kortings aanbieding zal de korting nooit van toepassing zijn op de verzendkosten.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de webwinkel geschiedt betaling d.m.v. PayPal, creditcard, Ideal, bankoverschrijving. Betalingen, dienen ten allen tijde door Grafisch Centrum Harlingen te zijn ontvangen alvorens Grafisch Centrum Harlingen tot uitleveren overgaat.

4.2 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Grafisch Centrum Harlingen als gevolg van eventuele niet-nakoming door Koper van diens (betalings)verplichting(en) heeft moeten maken.

4.3 In geval van niet-tijdige betaling is Grafisch Centrum Harlingen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichting volledig is nagekomen, de betaling van de verschuldigde rente en de kosten daaronder inbegrepen.

5. Aflevering / Levertijd

5.1 De normale levertijd bedraagt 1 tot 2 (werk)dagen na ontvangst van de betaling. Levering van een bestelling zal echter altijd binnen 30 dagen plaats vinden. Kan Totalkidswear niet voldoen aan voormelde c.q. billijke levertijden dan is koper gerechtigd de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per email of telefonisch worden gemeld.

5.3 Grafisch Centrum Harlingen zorgt voor bezorging per TNT Post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Grafisch Centrum Harlingen. Grafisch Centrum Harlingen blijft volledig eigenaar van het (de) geleverde product(en) tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

5.4 Grafisch Centrum Harlingen is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door Grafisch Centrum Harlingen gedragen.

5.5 Voor gratis verzending binnen Nederland, dient het totaal van het orderbedrag tenminste € 100,00 of hoger te zijn. Onder dit bedrag heeft Grafisch Centrum Harlingen het recht lage bestelkosten c.q. administratie- en behandelkosten (€ 5,95) aan u door te berekenen.

5.6 Bij levering in het buitenland is Grafisch Centrum Harlingen genoodzaakt een gedeelte van de verzendkosten door te berekenen volgens de bij de bestelling vermelde tarieven.

6. Ruilen en herroepingrecht

6.1 Voor overeenkomsten die via de webwinkel tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Koper de mogelijkheid heeft de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling door of namens Koper.

6.2 Indien de Koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Grafisch Centrum Harlingen, zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending van het door de Koper aan Grafisch Centrum Harlingen betaalde.

6.3 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.4 Het recht van retour zenden is niet van toepassing indien:
1. Goederen beschadigt zijn door de afnemer.
2. De afnemer zelf een artikel heeft trachten te herstellen.
3. Vermissing van aanhechtingen aan de goederen.
4. De goederen zich niet meer in dezelfde, verkoopbare staat bevinden als tijdens aflevering.
5. Een artikel speciaal is (na)besteld op verzoek van koper.

6.5 De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het retour zenden. Grafisch Centrum Harlingen gaat er vanuit dat de afnemer de zending op dezelfde wijze retourneert. Waar nodig dient de verzending verzekerd verstuurd te worden. Franco retourzendingen of retourzendingen zonder aanmelding worden NIMMER in ontvangst genomen. Onterechte retourzendingen worden weer aan u teruggezonden onder inhouding c.q berekening van Euro 6,75 verzendkosten.

6.6 Eventuele vermissing van een retourzending valt geheel onder verantwoordelijkheid van de afnemer.

6.7 Portokosten worden uitsluitend vergoed indien er een aanwijsbaar mankement is aan een artikel. Bij om andere reden retour gezonden artikelen worden geen portokosten vergoed.

6.8 De kosten voor terugzending van het product zijn voor rekening van de Koper.

6.9 In geval van ruiling van een artikel is koper gehouden een bijdrage in de verzendkosten te betalen van € 3,95. Grafisch Centrum Harlingen staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de consument de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij Grafisch Centrum Harlingen. Consument/koper dient de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden: info@gcharlingen.nl Na ontvangst van uw bericht zal Grafisch Centrum Harlingen maatregelen nemen om uw klacht naar behoren af te handelen. Indien uw klacht door ons als terecht wordt bevonden zal het artikel door ons worden geruild en indien niet meer beschikbaar door ons aan u worden terug betaald.

6a. Zichttermijn


Helaas is het voor Grafisch Centrum Harlingen niet mogelijk uw aankopen met een zichttermijn van 7 dagen volgens het Europees recht te leveren. Dit omdat drukwerken een persoonlijk karakter hebben.

7. Overmacht

7.1 In geval van overmacht is Grafisch Centrum Harlingen niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

8. Schadevergoeding

8.1 Grafisch Centrum Harlingen kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of bewuste roekeloosheid is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

9. Toepasselijk recht

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Grafisch Centrum Harlingen en de Koper is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u in dat geval zo spoedig mogelijk contact met ons op, liefst per email via: info@gcharlingen.nl Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
 

9.3 De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan. 

Grafisch Centrum Harlingen
Midlumerlaan 17, 8861 JE Harlingen
Tel. 0517-430925
Bankrelatie: Rabobank
IBAN: NL09RABO0341719447
KvK: 64255808
BTW-nr.: NL108900071B01

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, zodat wij u in de toekomst beter van dienst kunnen zijn. We slaan geen persoonlijke gegevens op.